Articles | Volume 17, issue 2
https://doi.org/10.1144/jm.17.2.119
https://doi.org/10.1144/jm.17.2.119
01 Dec 1998
 | 01 Dec 1998

Taxonomy, phylogeny and biogeography of the late Famennian conodont genus Mashkovia

Zdzislaw Belka

Cited articles

V. A., Aristov: Devonskie konodonty tsentral’nogo Devonskogo Polya (Russkaya Platforcna), Akademiya Nauk SSSR, Geologicheskiy Institut, Trudy, 432, 1-119, 1988.
V. A., Aristov, M. H., Gagiev and L. I., Kononova: Filomorfogenez i stratigraficheskoe znachenie roda Mashkovia gen. nov. (Conodontophorida), Izvestia Akademii Nauk SSSR, seria geologicheskaiya, 2, 72-83, 1983.
A., Balinski: Brachiopods and conodont stratigraphy of the Famennian from the Debnik anticline, southern Poland, Palaeontologia Polonica, 54, 3-88, 1995.
Z., Belka: Oberschlesisches Massiv – ein Terrane am Rande von Fennosarmatia und seine geodynamische Entwicklung, Terra Nostra, 95, 82-1995.
V. A., Chermnykh, L. I., Kononova, A. I., Pershina and G. N., Cheusova: K charakteristike verkhnedevonskich otlozhenij reki Utinoj (Novaya Zemlya), Trudy Instituta geologii Komi filiala Akademii Nauk SSSR, 49, 23-33, 1984.
Download