Articles | Volume 28, issue 2
https://doi.org/10.1144/jm.28.2.189
https://doi.org/10.1144/jm.28.2.189
01 Nov 2009
 | 01 Nov 2009

The lectotype of Spiroplecta rosula Ehrenberg, 1854 – the type species of Bolivinopsis Yakovlev, 1891 (Foraminifera)

M. A. Kaminski and D. B. Lazarus

Cited articles

C. G., Ehrenberg: MicrogeologieLeopold Voss Verlag, Leipzig, 374 pp., 1854.
E. N., Kisselman: Otryad Textulariida, Foraminifery Melovykh i Paleogenovykh otlozhenii Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti, 234, 153-192, 1964.
A. R., Loeblich and H., Tappan: Type localities of some American Cretaceous foraminiferal genotype species described by Ehrenberg, Journal of Paleontology, 36, 352-354, 1962.
V., Yakovlev: Opisanie neskol’kikh vidov Melovykh foraminifer [Description of some species of Cretaceous foraminifera], Trudy Khar’kovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody (1890), 24, 341-364, 1891.